Project Description

KIỂM TOÁN KROIZE

Ngành

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Kiểm Toán KROIZE

Ngành

Hơn 20 năm kinh nghiệm

Khu vực công và chính phủ

DA.MC có chuyên môn sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực thuộc ngành này. Thông qua kinh nghiệm thực tế, chúng tôi có sự hiểu biết toàn diện và sâu sắc về các vấn đề ảnh hưởng đến:

·   Chính quyền địa phương và trung ương;

·   Những cơ sở giáo dục;

·   Sức khỏe;

·   Nghệ thuật và di sản;

·   Tài trợ quốc tế;

·   Nhà ở xã hội;

Kinh nghiệm của chúng tôi thể hiện sâu thông qua các dịch vụ cung cấp như:

·   Đánh giá chỉ số hoạt động;

·   Quản trị doanh nghiệp và đánh giá quản lý rủi ro;

·   Gian lận bất thường và điều tra;

·   Điều tra khiếu nại;

·   Các buổi điều trần công khai;

Chúng tôi có thành tích xuất sắc và đầu tư nhiều thời gian để phát triển mối quan hệ gần gũi với khách hàng. Điều này cho phép chúng tôi xây dựng lòng tin với khách hàng và giúp khách hàng cảm thấy có thể nhận được sự trợ giúp từ chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào.

Hình ảnh các dự án đã thực hiện

Để các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn

Chúng tôi luôn cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng theo chính sách bảo mật.