Project Description

KIỂM TOÁN KROIZE

Tái cấu trúc
Doanh Nghiệp

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Kiểm Toán KROIZE

Tái cấu trúc
Doanh Nghiệp

Hơn 20 năm kinh nghiệm

1) Tái cấu trúc doanh nghiệp và phá sản

Bộ phận kiểm toán Báo cáo tài chính của chúng tôi cung cấp sự đảm bảo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của khách hàng. Đồng thời, chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng tuân thủ đầy đủ các quy định về lập Báo cáo tài chính của Việt Nam và Quốc tế. Thông qua hoạt động kiểm toán, chúng tôi cũng tư vấn về việc công bố các thông tin phi tài chính và hỗ trợ tăng cường hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Mục tiêu chính của kiểm toán Báo cáo tài chính là đưa ra ý kiến ​​độc lập về Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp. Việc thực hiện kiểm toán thường xuyên có thể dẫn đến những lợi ích đáng kể cho một doanh nghiệp như:

Cải thiện hệ thống và hoạt động kiểm soát của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các công việc cụ thể hàng ngày và ít quan tâm đến tình hình rộng hơn. Khi xem xét doanh nghiệp từ một quan điểm hoàn toàn độc lập, chúng tôi có thể đề xuất các ý tưởng cải tiến mà có thể chưa được xem xét trước đây.

Tăng cường nhận thức về rủi ro

Rủi ro và quản trị đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều doanh nghiệp ở mọi quy mô và lĩnh vực hoạt động. Chủ sở hữu cần phải có vai trò tích cực hơn trong việc quản trị tất cả các loại rủi ro, bao gồm rủi ro chiến lược, rủi ro luật định, rủi ro hoạt động và rủi ro tài chính. Kiểm toán có thể là nền tảng hoàn hảo để thực hiện điều này, đảm bảo rằng hệ thống phù hợp được áp dụng để xử lý mọi rủi ro tiềm tàng có thể phát sinh.

Đáp ứng các yêu cầu của bên thứ ba

Kiểm toán không chỉ cung cấp sự tin tưởng cho chủ sở hữu về tình hình của doanh nghiệp mà còn cung cấp bằng chứng và sự đảm bảo cho các bên thứ ba. Việc kiểm toán cho phép các bên liên quan của một doanh nghiệp như cổ đông, ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng và thậm chí cả nhân viên có cơ sở để đưa ra quyết định sáng suốt hơn về hoạt động hiện tại và mối quan hệ tiếp theo của họ, đồng thời là thông tin hữu ích để đưa ra quyết định đầu tư, cung cấp tài chính hoặc thực hiện các giao dịch kinh doanh.

2) Điều tra gian lận

Bộ phận kiểm toán Báo cáo tài chính của chúng tôi cung cấp sự đảm bảo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của khách hàng. Đồng thời, chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng tuân thủ đầy đủ các quy định về lập Báo cáo tài chính của Việt Nam và Quốc tế. Thông qua hoạt động kiểm toán, chúng tôi cũng tư vấn về việc công bố các thông tin phi tài chính và hỗ trợ tăng cường hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Mục tiêu chính của kiểm toán Báo cáo tài chính là đưa ra ý kiến ​​độc lập về Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp. Việc thực hiện kiểm toán thường xuyên có thể dẫn đến những lợi ích đáng kể cho một doanh nghiệp như:

Cải thiện hệ thống và hoạt động kiểm soát của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các công việc cụ thể hàng ngày và ít quan tâm đến tình hình rộng hơn. Khi xem xét doanh nghiệp từ một quan điểm hoàn toàn độc lập, chúng tôi có thể đề xuất các ý tưởng cải tiến mà có thể chưa được xem xét trước đây.

Tăng cường nhận thức về rủi ro

Rủi ro và quản trị đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều doanh nghiệp ở mọi quy mô và lĩnh vực hoạt động. Chủ sở hữu cần phải có vai trò tích cực hơn trong việc quản trị tất cả các loại rủi ro, bao gồm rủi ro chiến lược, rủi ro luật định, rủi ro hoạt động và rủi ro tài chính. Kiểm toán có thể là nền tảng hoàn hảo để thực hiện điều này, đảm bảo rằng hệ thống phù hợp được áp dụng để xử lý mọi rủi ro tiềm tàng có thể phát sinh.

Đáp ứng các yêu cầu của bên thứ ba

Kiểm toán không chỉ cung cấp sự tin tưởng cho chủ sở hữu về tình hình của doanh nghiệp mà còn cung cấp bằng chứng và sự đảm bảo cho các bên thứ ba. Việc kiểm toán cho phép các bên liên quan của một doanh nghiệp như cổ đông, ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng và thậm chí cả nhân viên có cơ sở để đưa ra quyết định sáng suốt hơn về hoạt động hiện tại và mối quan hệ tiếp theo của họ, đồng thời là thông tin hữu ích để đưa ra quyết định đầu tư, cung cấp tài chính hoặc thực hiện các giao dịch kinh doanh.

3) Tư vấn về tranh chấp kinh tế

Bộ phận kiểm toán Báo cáo tài chính của chúng tôi cung cấp sự đảm bảo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của khách hàng. Đồng thời, chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng tuân thủ đầy đủ các quy định về lập Báo cáo tài chính của Việt Nam và Quốc tế. Thông qua hoạt động kiểm toán, chúng tôi cũng tư vấn về việc công bố các thông tin phi tài chính và hỗ trợ tăng cường hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Mục tiêu chính của kiểm toán Báo cáo tài chính là đưa ra ý kiến ​​độc lập về Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp. Việc thực hiện kiểm toán thường xuyên có thể dẫn đến những lợi ích đáng kể cho một doanh nghiệp như:

Cải thiện hệ thống và hoạt động kiểm soát của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các công việc cụ thể hàng ngày và ít quan tâm đến tình hình rộng hơn. Khi xem xét doanh nghiệp từ một quan điểm hoàn toàn độc lập, chúng tôi có thể đề xuất các ý tưởng cải tiến mà có thể chưa được xem xét trước đây.

Tăng cường nhận thức về rủi ro

Rủi ro và quản trị đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều doanh nghiệp ở mọi quy mô và lĩnh vực hoạt động. Chủ sở hữu cần phải có vai trò tích cực hơn trong việc quản trị tất cả các loại rủi ro, bao gồm rủi ro chiến lược, rủi ro luật định, rủi ro hoạt động và rủi ro tài chính. Kiểm toán có thể là nền tảng hoàn hảo để thực hiện điều này, đảm bảo rằng hệ thống phù hợp được áp dụng để xử lý mọi rủi ro tiềm tàng có thể phát sinh.

Đáp ứng các yêu cầu của bên thứ ba

Kiểm toán không chỉ cung cấp sự tin tưởng cho chủ sở hữu về tình hình của doanh nghiệp mà còn cung cấp bằng chứng và sự đảm bảo cho các bên thứ ba. Việc kiểm toán cho phép các bên liên quan của một doanh nghiệp như cổ đông, ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng và thậm chí cả nhân viên có cơ sở để đưa ra quyết định sáng suốt hơn về hoạt động hiện tại và mối quan hệ tiếp theo của họ, đồng thời là thông tin hữu ích để đưa ra quyết định đầu tư, cung cấp tài chính hoặc thực hiện các giao dịch kinh doanh.

4) Tư vấn về công nghệ

Bộ phận kiểm toán Báo cáo tài chính của chúng tôi cung cấp sự đảm bảo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của khách hàng. Đồng thời, chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng tuân thủ đầy đủ các quy định về lập Báo cáo tài chính của Việt Nam và Quốc tế. Thông qua hoạt động kiểm toán, chúng tôi cũng tư vấn về việc công bố các thông tin phi tài chính và hỗ trợ tăng cường hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Mục tiêu chính của kiểm toán Báo cáo tài chính là đưa ra ý kiến ​​độc lập về Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp. Việc thực hiện kiểm toán thường xuyên có thể dẫn đến những lợi ích đáng kể cho một doanh nghiệp như:

Cải thiện hệ thống và hoạt động kiểm soát của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các công việc cụ thể hàng ngày và ít quan tâm đến tình hình rộng hơn. Khi xem xét doanh nghiệp từ một quan điểm hoàn toàn độc lập, chúng tôi có thể đề xuất các ý tưởng cải tiến mà có thể chưa được xem xét trước đây.

Tăng cường nhận thức về rủi ro

Rủi ro và quản trị đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều doanh nghiệp ở mọi quy mô và lĩnh vực hoạt động. Chủ sở hữu cần phải có vai trò tích cực hơn trong việc quản trị tất cả các loại rủi ro, bao gồm rủi ro chiến lược, rủi ro luật định, rủi ro hoạt động và rủi ro tài chính. Kiểm toán có thể là nền tảng hoàn hảo để thực hiện điều này, đảm bảo rằng hệ thống phù hợp được áp dụng để xử lý mọi rủi ro tiềm tàng có thể phát sinh.

Đáp ứng các yêu cầu của bên thứ ba

Kiểm toán không chỉ cung cấp sự tin tưởng cho chủ sở hữu về tình hình của doanh nghiệp mà còn cung cấp bằng chứng và sự đảm bảo cho các bên thứ ba. Việc kiểm toán cho phép các bên liên quan của một doanh nghiệp như cổ đông, ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng và thậm chí cả nhân viên có cơ sở để đưa ra quyết định sáng suốt hơn về hoạt động hiện tại và mối quan hệ tiếp theo của họ, đồng thời là thông tin hữu ích để đưa ra quyết định đầu tư, cung cấp tài chính hoặc thực hiện các giao dịch kinh doanh.

Để các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn

Chúng tôi luôn cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng theo chính sách bảo mật.