Tin Tức — Doanh Nghiệp

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tin Tức — Doanh Nghiệp

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đã quy định nhiều nội dung liên quan đến hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa..

Trong các nội dung hỗ trợ, đáng lưu ý nhất đó là hỗ trợ có thời hạn về mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp. Mặc dù, Luật đã có hiệu lực hơn một năm nhưng sự hỗ trợ về thuế suất thuế thu nhập vẫn chưa có quy định chính thức.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa

Các doanh nghiệp có quy mô càng nhỏ về mặt nguyên tắc sẽ có thể được ưu đãi nhiều hơn, theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP thì:

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng.

Tiêu chí để phân loại doanh nghiệp đối với việc ưu đãi thuế

Các quy định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ cho mục đích ưu đãi thuế có thể sẽ được lựa chọn 2 trong số các tiêu chí nêu trong Nghị định số 39. Tiêu chí thường được ưu tiên lựa chọn là số lao động sử dụng và doanh thu hàng năm. Ví dụ như: doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động và doanh thu thấp hơn 3 tỷ thì áp dụng thuế suất 15%, lao động không quá 100 người và doanh thu từ 3 đến dưới 50 tỷ áp dụng thuế suất 17%.

Thời gian áp dụng

Các loại tiêu chí phân loại này và thuế suất dự tính hiện nay đang được Bộ Tài chính dự thảo để trình Chính phủ và trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Nếu được thông qua thì khả năng năm 2020 sẽ có thể áp dụng các mức ưu đãi như trên.

Ngoài nội dung về thuế suất, Dự thảo cũng đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới từ hộ, cá nhân kinh doanh. Hết thời gian miễn thuế và thời gian hưởng ưu đãi thuế (nếu có), doanh nghiệp thực hiện mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Các quy định về ưu đãi sẽ không áp dụng đối với các trường hợp: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ nhà ở xã hội quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam; thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

Để nhận những thông tin hữu ích mới nhất từ Kiểm Toán Kroize

Chúng tôi luôn cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng theo chính sách bảo mật của chúng tôi..